• روکابینتی گلرخ
  • چرا آٰرمیتاژ
  • وال هنگ آرمیتاژ

شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ

  

 پروژه کاهش مصرف آب در آرمیتاژ

 

 

 

دریافت نشان ملی برترین مدیریت موفق* استاندارد و جایزه بین المللی از کشور آلمان* نشان برترین تولید کننده چینی بهداشتی کشور