— خط مشی —

 

شرکت آرمیتاژ خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام میدارد

     ارتقاء سطح کیفیت محصولات ارائه شده در بازار منطقه ای

     افزایش بهره وری نیروی انسانی و ارتقای دانش و مهارتها از طریق آموزش های موثر

    بهبود فرایند های کاری در جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان

    شناسایی و تامین نیازهای مشتریان داخل و خارج کشور با هدف تامین رضایت آنان

     ارتقای زیر ساخت ها و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات نوین در تولید چینی بهداشتی